Giới thiệu chung về phòng Thanh tra

PHÒNG THANH TRA

Địa chỉ: Phòng 115, 117 - tầng 1 nhà I

Trưởng phòng: Ths Nguyễn Văn Mến

Điện thoại: (04) 3764 3219, máy lẻ: 2052, 2051

Email: phongthanhtra@.vcu.edu.vn


+ Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Thanh tra được thành lập theo quyết định số  102/QĐ-ĐHTM, ngày 25/4/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại và đã đi vào hoạt động  từ ngày 26 tháng 4 năm 2011

+ Chức năng

 Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ các hoạt động của Nhà trường theo kế hoạch được phê duyệt.

Nhiệm vụ

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra hàng năm đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tư vấn cho Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ thanh tra theo quy định;

- Làm đầu mối phối kết hợp với các bộ phận chức năng kiểm tra việc thực hiện kỷ luật lao động trong Trường;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định pháp luật hiện hành;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm cộng tác viên thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng đối với các cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

+ Danh sách cán bộ, viên chức hiện nay:

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại liên hệ

1

Ths Nguyễn Văn Mến

Trưởng phòng

(04) 3764 3219-2051

2

Ths Đặng Thị Hoa

Chuyên viên

(04) 3764 3219-2052

3

Ths Hoàng Thanh Tùng

Chuyên viên

(04) 3764 3219-2052

4

CN Nguyễn Thị Thùy Dung

Chuyên viên

(04) 3764 3219-2052

 

"