Tăng cường công tác thanh tra chấp hành nội quy làm việc, quy chế lớp học đối với viên chức, giảng viên và người học